dzien tornistra mW związku z podpisaną  17 stycznia br. deklaracją współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Opatowie informuje, że 1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej – Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

Jednym  z warunków właściwego i normalnego rozwoju fizycznego dziecka jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach oraz utrzymaniem nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić  się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych. Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy. Wydarzenie to ma mieć zasięg ogólnopolski, w którym przewiduje się udział wszystkich szkół podstawowych. Skierowane jest ono do rodziców, opiekunów dzieci i dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pielęgniarek, higienistek szkolnych.

Wydarzenie otwierające przewidziane jest na dzień 1 października 2018 roku, a ważenie tornistrów ma odbywać się w okresie od 1 października do 31 października i ma być przedsięwzięciem długofalowym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69, z późn. zm.) dyrektor zapewnia wszystkim uczniom  bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach poza szkołą.

Plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia dzieci i młodzieży zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
W pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

W związku z powyższym należy aktywnie włączyć się w działania dotyczące rozwiązania problemu zbyt dużego obciążenia tornistrów zgodnie z Państwa właściwością.