mgr Anna Gniaź

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

 1. Kontrola sanitarna w zakresie nadzoru bieżącego nad przestrzeganiem przepisów dotyczących w szczególności:
  1. warunków techniczno-sanitarnych środowiska fizycznego dzieci i młodzieży:
   • placówek oświatowo-wychowawczych,
   • placówek opiekuńczych,
   • placówek wypoczynku i rekreacji dzieci oraz młodzieży,
  2. utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego nadzorowanych nieruchomości i higieny pomieszczeń,
  3. wymagań w stosunku do sprzętu i mebli przeznaczonych do używania przez dzieci i młodzież,
  4. higienicznej oceny rozkładów zajęć lekcyjnych,
  5. przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
  6. przechowywania i dystrybucji substancji oraz mieszanin chemicznych,
  7. oceny warunków sanitarno-technicznych szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
 2. Sporządzanie analiz, ocen oraz tematycznych prac problemowych na podstawie informacji uzyskanych po przeprowadzonych kontrolach;
 3. Uczestnictwo w opiniowaniu pod względem sanitarno-technicznym placówek nauczania i wychowania.