kierownik sekcji: mgr Kinga Dorociak
 
Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:
  1. Nadzór nad obiektami żywności i żywienia, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami w zakresie przestrzegania przez podmioty przepisów prawa żywnościowego w zakresie bezpieczeństwa żywności, materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
  2. Przeprowadzanie kontroli granicznych w miejscach docelowego przeznaczenia oraz wydawanie świadectw stwierdzających spełnienie przez towary objęte kontrolą wymagań zdrowotnych;
  3. Podejmowanie działań w ramach „Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach” – RASFF;
  4. Podejmowanie działań związanych z powiadomieniami w Systemie RAPEX w zakresie kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  5. Pobór próbek żywności, materiałów do kontaktu z żywnością, kosmetyków w ramach urzędowej kontroli i monitoringu;
  6. Prowadzenie bazy danych systemu informatycznego „System Bezpieczeństwa Żywności II”;
  7. Przeprowadzenie dochodzenia w przypadku wystąpienia ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego, opracowanie i analiza dokumentacji w zakresie pracy sekcji;
  8. Prowadzenie porad w zakresie bezpieczeństwa spożywania grzybów rosnących w warunkach naturalnych.