pracownicy sekcji: mgr inż. Teresa Dyka, mgr Małgorzata Małkiewicz

Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska należy w szczególności:

  1. Bieżący nadzór nad realizacją monitoringu jakości wody do spożycia oraz wody z kąpielisk i basenów;
  2. Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych;
  3. Kontrola stanu sanitarnohigienicznego w obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej, w tym w szczególności: podmiotów leczniczych, zakładów usługowych;
  4. Kontrola czynników szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
  5. Rozpoznawanie i szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z warunkami higieny środowiska człowieka: woda do spożycia przez ludzi, woda w basenach kąpielowych i kąpieliskach, hałas;
  6. Nadzór nad przestrzeganiem zasad postępowania w przypadku ekshumacji, nad środkami do transportu zwłok, cmentarzami, poprzez kontrole, uczestnictwo w ekshumacjach.