kierownik sekcji: mgr Beata Janicka

Do zadań Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego należy w szczególności:

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń, szczepień ochronnych oraz nadzoru nad warunkami higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 2. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń, w tym w szczególności:
  1. analiza oraz opracowywanie ocen sytuacji epidemiologicznej w zakresie rejestrowanych chorób zakaźnych i zakażeń oraz wykonawstwa szczepień ochronnych,
  2. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innymi służbami i inspekcjami;
 3. Przyjmowanie zgłoszeń przypadków chorób zakaźnych lub zakażeń na warunkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
 4. Inicjowanie i koordynacja działań w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń;
 5. Udział w realizacji Programu Szczepień Ochronnych poprzez:
  1. weryfikację wielkości zapotrzebowania na szczepionki stosowane w PSO w części szczepień obowiązkowych
  2. przechowywanie i dystrybucję preparatów szczepionkowych zakupionych przez Ministra Zdrowia dla realizacji PSO,
  3. sporządzanie wymaganych raportów zbiorczych z powiatu opatowskiego,
  4. prowadzenie powiatowego rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 6. Przygotowywanie wystąpień do innych organów w sytuacjach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
 7. Prowadzenie szkoleń w zakresie posiadanych kompetencji