kierownik sekcji: mgr Lucyna Mizera

Do zadań Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy należy w szczególności:

 1. Kontrola nadzorowanych obiektów z terenu powiatu opatowskiego w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących  w szczególności:
  1. rozpoznawania i oceny przez pracodawców czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, w celu ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi, w zakresie:
   • substancji i mieszanin niebezpiecznych,
   • substancji i mieszanin o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
   • czynników biologicznych,
   • produktów biobójczych,
   • środków ochrony roślin,
   • detergentów,
  2. wprowadzania do obrotu:
   • substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów,
   • detergentów,
   • produktów biobójczych,
   • prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3,
  3. kontroli warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy dotyczących prac związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest;
 2. Nadzór nad poprawnością kart charakterystyki oraz oznakowaniem substancji i mieszanin niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu, produkowanych, importowanych lub stosowanych w zakładach pracy na terenie powiatu opatowskiego;
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie chorób zawodowych;
 4. Administrowanie bazą danych w zakresie chorób zawodowych oraz substancji, mieszanin lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym z terenu powiatu opatowskiego;
 5. Udzielanie informacji w zakresie identyfikacji czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, zapobiegania i eliminowania negatywnego dla zdrowia wpływu czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych występujących w środowisku pracy.