inż. Jolanta Nowak

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Nadzoru Zapobiegawczego należy w szczególności:

  1. Dokonywanie uzgodnień i wydawanie opinii w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów oraz planowanych przedsięwzięć.
  2. Uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy, zmiany użytkowania obiektu budowlanego.
  3. Wydawanie opinii w zakresie przedkładanych wniosków wynikających z obowiązujących przepisów.
  4. Wydawanie ocen dla materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  5. Wyrażanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych w zakresie  kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
  6. Wyrażanie stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych.
  7. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi jednostki nadrzędnej.