Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie z siedzibą przy ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów, tel. 15 8682035,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych jest:
  Pani Anna Gniaź. Przyjmowanie interesantów: w dniach i godzinach pracy jednostki, pokój nr 9 (II piętro) lub pod nr tel.: 15 8682149 i adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:

  • realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59) - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

  • ustalania i dochodzenia należności budżetowymi ustalanych na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r., poz. 1201 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

  • prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

  • prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora (art. 22 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Opatowie jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO.

 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujący odbiorcy:

  • inne organy administracyjne, nadzorujące, sądy i organy ochrony prawa – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;

  • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;

  • dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy specjalistycznego oprogramowania komputerowego, dostawcy usług pocztowych i kurierskich).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ).

 2. Administrator informuje, iż osobie, której dane dotyczą przysługują prawa:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, wnioskowania o ich sprostowanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wnioskowanie o ich przeniesienie a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem;

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - podanie danych osobowych jest określone wymogiem ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Dz.U. z 2019 r. poz. 59.

 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą poddane profilowaniu (zgodnie z art. 22 RODO).

 5. W przypadku pytań dotyczących przetwarzanych Państwa danych osobowych prosimy o kontakt Inspektorem Ochrony Danych PSSE w Opatowie.

 6. Informuje również o możliwości okresowej aktualizacji niniejszego dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem.