Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.
Powiatowa Stacja wykonuje zadania w szczególności z zakresu:
 • higieny środowiska;
 • bezpieczeństwa żywności, żywienia i przedmiotów użytku;
 • higieny pracy w zakładach pracy;
 • higieny warunków i procesów nauczania oraz wychowania;
 • higieny wypoczynku i rekreacji;
 • nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • chorób zakaźnych i innych chorób spowodowanych warunkami środowiska;
 • działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.

Powiatowa Stacja wykonuje zadania poprzez:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie nadzoru sanitarnego, w tym czynności kontrolnych w ramach:
  • nadzorowania oraz egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
  • sprawowania nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
  • nadzorowania warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
  • nadzorowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 2. Działalność przeciwepidemiczną, w tym planowanie i współuczestniczenie w działaniach  zapobiegających szerzeniu się chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych.
 3. Prowadzenie postępowania w sprawie choroby zawodowej.
 4. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia.
 5. Opracowywanie analiz i ocen, w tym środowiskowych i epidemiologicznych.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu statystyki publicznej.
 7. Opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.
 8. Przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
 9. Przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia.