Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opatowie  jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, finansowanym z budżetu państwa,  w stosunku  do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Świętokrzyski.

Powiatowa Stacja podlega Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie jako organowi rządowej administracji zespolonej w powiecie opatowskim.

Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Opatów.

Powiatowa Stacja działa na obszarze powiatu opatowskiego.

Powiatowa Stacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu Stacji.