Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji zespolonej. 
Obszar jego właściwości obejmuje powiat opatowski. Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach, jako organowi nadrzędnemu.
 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opatowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. PSSE w Opatowie jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.
 
Funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie  i dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opatowie pełni: mgr Aneta Szostak-Walas

 

Pracą Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny mgr Aneta Szostak - Walas będąca jednocześnie jej dyrektorem.

Dyrektor Stacji:

 • kieruje Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie,
 • reprezentuje Stację na zewnątrz,
 • jest przełożonym pracowników Stacji.
W Powiatowej Stacji funkcjonują:
 1. Oddział Nadzoru Sanitarnego, w skład którego wchodzą:
 2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
  • Stanowisko Pracy do Spraw Administracyjnych;
  • Stanowisko Pracy do Spraw Ekonomicznych;
 3. Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
 4. Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki;
 5. Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;
 6. Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
 7. Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
 8. Stanowisko Pracy do Spraw Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;
 9. Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki i Informacji;
 10. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
 11. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;
 12. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.